تـــــــــــــــــاول زده...

ساکت نیســــــــــــــتم..

لبهایـــــــــــــــــــم هم نســــــــــــــــوخته است

تنهــــــــــــــا تمام من تاول زده ازآشــــــــــــــــــــی که نخورده ام...

/ 1 نظر / 6 بازدید