عاشق تـــــــــــــــرین مرد...

عاشــــــــــــــق ترین مـــــــــــــرد،آدم بــــــــــــــــــود...

که بهشـــــــــــــت را به لبخــــــــــــــند حــــــــــوا فروخـــــــــــــت...

/ 5 نظر / 5 بازدید
هیچکس

راستش هواسش نبود داره چیکار میکنه

امیر

حواسش بود ولی شیطونه دیگه چی میشه کرد اخه قولش زد.[لبخند][گل]

مهسای دوسداشتنی

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام … تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت : دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

امیرخان

بهشتی که بخواد بخاطریه دانه گندم یا سیب فروخته بشه و ازمون گرفته بشه بذار اصلا نباشه. (خدا جون تو گوشاتو بگیر و چشاتو ببند این متن من رو نخون،اصلا غلط کردم خدا باش؟)

امیرخان

نمیدونم چرا دار این رو به تو میگم ولی اینقدر خدا رو دوست دارم که نگو. خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی دوستش دارم.اینقدر قشنگ باهام حرف میزنه که کیف میکنم. خیلی ماهه واقعا عاشقشم.