/ 3 نظر / 7 بازدید
Tanha

3

مژده

نه کی گفته درس خوندن درایران وقت تلف کردنه به نظرمن این چیزهایی که نوشتی جزووقت تلف کردن نیست[متفکر] دوست ندارم ناراحتت کنم خوب ولی این نظرمنه اگه یعنی حقیقت رونوشتی به نظر من حقیقت نداره ولی من خودتو خیییییییییییییییییییییییلی دوست دارم

پــــــــــــــــــئر

وقت تلفط کردن اینکه شب یر بارون ی دسته گرگ جلوتو بگیرن بعد سر دستشون وقتی بیاد جلو ک حمله کنه بهت بعد ببینی این همون بره ای ک خودت گرگش کردی