دیـــــــــــــــــــــــــــوانه...

دیوانه نیستــــــــــــــــــــم...

من فقط یک جور خــــــــــــــــــاص

که دیگران نمی توانند

تـــــــــــــــــورادوســــــــــــــت دارم...

/ 4 نظر / 8 بازدید
✿هـِدیه ، عـآشقهـ مـائده✿

سـَهلآآآآآآمـ نـ ـآزمـ [قلب]

✿هـِدیه ، عـآشقهـ مـائده✿

ممنونـــــــــ کهـ میـ ـآی نـ ـآنـ ـآز (: ببخشیـ ـد مـَن دَرســآم سنگینهـ نمیـآمـ زیـآد ):