نیمـــــــــــــــــه ی گمشده...

نیـــــــــــــــــــمه ی گمشـــــــــــده ی دیگــــــــــــری،

به اشــــــــــــــتباه تمــــــــــــــــــام من شده بــــــــــــــــــود...

/ 1 نظر / 6 بازدید
KIMIYA

چه اشتباه بزرگی...