باش...

بودنت

حتی همین قدر محال

تن پوشی است بر عریانی روح خالی ام....

باش ....

حت

ی همین قدر دور ...

حتی همین قدر محال

هر چه هستی باش ...

شاید سهم من از تو

همین دوری و محال بودن است عزیز

همین خواستن ها

و نرسیدن ها

/ 0 نظر / 6 بازدید