تنهــــــــــــــــــایی یعنی...

تنهایی یعنی یه وقتایی هست میبینی فقط خودتی وخــــــــــودت!

رفیــــــــــــــــــق داری...

همدرد نــــــــــــــــداری!!!!

 

خانواده داری...

حمایـــــــــــــــت نداری!!!

 

عــــــــــــشق داری...

تکیــــــــــــــه گاه نداری!!!

 

مثل همیـــــــــــــــشه...

همه چی داری و

هیــــــــــــــــچی نداری!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
امیرخان

یه وقتایی؟ مطمعنی فقط یه وقتاییه؟ اگه یه وقتاییه که باید شب و روز خدا رو شکر کنی.