شب...

شب را دوستـــ ــ ـ دارم ...!

چرا که در تاریکـــ ـی ..

چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ..

این امیـــــ ـد ..

در درونــــــ ــم ریشه می زند ...

... که آمده ای ..

ولی من ندیده ام

/ 3 نظر / 5 بازدید
مرتضی

منم شب رو دوس دارم ولی ...[گریه][گریه]