نفــــــــــــــــــــهمی...

تو مرا نادیده بگـــــــــــــــــیر...

ومــــــــــن

بدنم روز به روز کـــــــــــــــــبودترمی شود...

از بـــــــــــــــس

خودم را مـــــــــــــــی زنم...

به نفهمـــــــــــــــی...

/ 3 نظر / 5 بازدید
هیچکس

به شــــــــــــــــــــانه ام زدی تــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنهایی ام را تکــــــــــــــــــــانده باشی... امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چه سود... تکاندن برف از شــــــــــــــانه های ادم برفــــــــی...!

KIMIYA

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی...[گل]

امیرخان

عکسش واقعا قشنگه.متنش هم که دیگه . . .