همین حالا...

همیـــــــــن الان

فردا نـــــــــه...

چند ساعت بعد هم نـــــــــه...

چند ثانبه دیگر هم نـــــــــــه...

همین الان...

برای مادرت یک کاری بکن

اگر زنده است دستـــــش را

اگر به آسمان رفته است ... قبــــــــــرش را ….

اگر پیشت نیست ... یادش را ….

اگر قهری...چهـــــــره اش را ….

اگر آشتی هستی پایـــــــش را...

ببـــــــــــوس

/ 2 نظر / 13 بازدید
مریم تر از پاکی

کاش عاشق اینقدر تنها نبود... کاش دل بستن این روزها فقط رویا نبود... کاش لیلی دست مجنون را میگرفت تا که مجنون در پی صحرا نبود... کاش شیرین قطره ای احساس داشت تا که فرهاد این چنین رسوا نبود...