جواب های تکراری...

"خوبــی؟"

گاهی با تمـــــــــام تکراری بودنش غوغـــــــــــــــــــــــــــــا میکند...!!!

و درجوابش میتوان بــــــــــــزرگ ترین دروغها را گفت...

"خـــــــــــــــــــوبم"

 

/ 1 نظر / 7 بازدید