احساس...

 

احســـــــــــــاس وبادکــــــــــــنک خیلی به هم شــــــــــبیه اند...

هر دو را که زیــــــــــــــــــادی باد کنی میتــــــــــــــرکد

وتو میمــــــــــــانی و تکه های پاره پاره شـــــــــــــده اش...

/ 5 نظر / 8 بازدید
n-e-g-i-n

آدمی در آغوش خدا غمی نداشت پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش آمد یک روز دل خدا را شکسته بود...

مژده

خوشم میادکه حقیقت هارامی نویسی ولی خیلی ازاین حقیقت هاتلخن

مهربون

سلام نفس خیلی وب با احساسی داری فقط یه چیزی میگم نخندی بهم همش میام اینجا این حباب های پره قلبت رو بترکونم خیلی حال میده یه چند دقیقه ای سرگرمم[خنده]