یه نصیـــــــــــــحت...

בاבاشـ گُلــم یهـ نَــصیحــت...

اینکهــ بخواﮯ جلبــ توجهــ کنـﮯ بهــ خوכتــ ربط כارـه...

اینکهـ بخواﮯ כختــربازی کنـﮯ وכنبــال هَــرکـاری بـــری بازبهــ

خوכتــ ربط כارـه...

اینکهــ ابـــرو برمیـכارﮯ بـــازمــ بهــ خوכتــ ربط כارـه...

اینـــو میخــوآم بگمــ کهـ هَــرکارﮯ میکنــی بهــ خودتــ ربط כارـه...

ولـﮯ یادت بــآشهـ جــامعهـ نیــاز بهـ [مَرכ] כارـه

امیدوارَمــ بـفهمـ ـی 

/ 1 نظر / 15 بازدید